ALLA กับระบบ CRM (Customer Relationship Management)

ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืนคุณภาพของการทำงาน และการบริการลูกค้า เป็นสิ่งที่เราใส่ใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตั้งแต่การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้า และการดูแลประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการส่งมอบงาน และการบริการหลังการขาย

การใช้ระบบ CRM ในการประเมินความพึงพอใจลูกค้า เพราะเราต้องการรับฟังข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นความพึงพอใจ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนด

#ALLA #CRM