ประวัติความเป็นมา

Video poster

พวกเราคือ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ภายใต้ปณิธานอย่างแน่วแน่ในการเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า อุปกรณ์ช่องโหลดสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า โซล่าเซลล์ ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ และงานบริการหลังการขายโดยธุรกิจงานระบบการจัดการคลังสินค้าข้างต้นเป็นการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับคลังสินค้า และ Logistics ซึ่งเกิดจากการต่อยอดทางธุรกิจอปุกรณ์ช่องโหลดสินค้าของบริษัทฯเพื่อบริษัทฯสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.