คณะกรรมการบริษัท

คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
 • อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
 • อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
 • อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy   รุ่น 4/2009

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัท ออดิทวัน จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558      ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ม.ค. 2559 ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ  บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด
 • 2546 – ม.ค. 2559 ดำรงตำแหน่ง เจ้าของ / กรรมการบริหาร   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2546 ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และหัวหน้คณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • 2528 – 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี    บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2530 – 2533    ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
 • 2527 – 2530    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท EEC จำกัด
 • 2525 – 2527    ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  บริษัท ปาร์คนายเลิศ จำกัด

คุณชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริษัท

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2540- ปัจจุปัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

คุณผไท บุญมาก

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด
 • 2547 – 2549  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • 2544 – 2547  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการอาวุโส  บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2543 – 2544  ดำรงตำแหน่ง Field  System commissioning engineer บริษัท เอเชีย แบดเจอร์, อิงค์ (ประเทศไทย)
 • 2534 – 2543  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท เอบีบี จำกัด

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2550  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและบริหาร  บริษัท ค็อกนีสไทย จำกัด
 • 2538 – 2542  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536 – 2538  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคปโทรนิคไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 – 2536  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท แคร์เลียไทยแลนด์ จำกัด
 • 2523 – 2528 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน  บริษัท ซีพีซี ไทยแลนด์ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฏหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2558 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2544 – 2558  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2533 – 2544  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2523 – 2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

tester

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • YWCA Secretarial School Diploma
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ออลล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ)

คุณรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท

test descrips ++++….

รายละเอียด

นางสาวรชยา  รัตนศรีทอง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท International Business, มหาวิทยาลัย Newcastle, ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ย.2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2556     ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด

ปิดโหมดสีเทา