ประวัติของบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้าในลานโหลดสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสหกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสหกรรมเคมี กลุ่มอุตสหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสหกรรมเหล็ก กลุ่มธุรกิจซีเมนต์  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สนามบิน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ  เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและงานบริการในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2535

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2535 โดย คุณ องอาจ ปัณฑุยากร และกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายเครน รอกไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และ สะพานปรับระดับ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสหกรรม

2537

ได้รับการแต่งตั้ง จาก STAHL Crane Systems ประเทศเยอรมันนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยและสร้างโรงงานเพื่อไว้รองรับการผลิตชินส่วนเครน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร

2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมีวัตประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

2543

ทำการขยายพื้นที่ในโรงงานเป็น 4572 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเครน ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

2546

ธุรกิจของ ALLA เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกเป็น 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

2548

บริษัทได้ทำการขยายพื้นที่โรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จากเดิม 4572 ตารางเมตร เป็น 8242 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

2549
 • ALLA ได้รับการติดต่อจาก ABUS Crane Systems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่เนื่องจาก ALLA เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ STAHL อยู่แล้ว คุณองอาจจึงให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แทน
 • ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD
2551

ONVALLA (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี

2552
 • ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัย และความปลอดภัย TIS18001:2001 และ OHSAS 18001:2007 จาก TUV NORD
 • ALLA ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD
2553

โรงงานของ ONVALLA (บริษัทย่อย) ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่สำนักงานและโรงงานรวม 8,656 ตารางเมตร

2556

ONVALLA ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างคลังสินค้าใหม่ สำหรับรองรับสินค้าทั้งจาก ALLA และ ONVALLA

2557
 • ALLA ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดย ALLA ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จึงทำให้บริษัทย่อยเป็นบริษัท
 • ALLA มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และ 225 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • ONVALLA (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม
2558
 • ALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยชำระแล้ว 225 ล้านบาท
 • ONVALLA เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท
 • ALLA ได้แปรสภาพเป็นจาก “บริษัท ออลล่า จำกัด ” เป็น “บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559
 • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 150 ล้านหุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า ALLA
2560
 • บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปิดโหมดสีเทา