โครงสร้างการถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/11/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : IPO

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นายองอาจ  ปัณฑุยากร 202,500,000 33.75
2 นางวัลลยา ปัณฑุยากร 135,000,000 22.50
3 นายธราธร  รัตนศรีทอง 67,500,000 11.25
4 นางสาวชลัมพร  ปัณฑุยากร 45,000,000 7.50
5 นางชื่นทิพย์  จีระพรประภา 1,478,000 0.25
6 นางสาวสุรีย์รัตน์  เตชะกมลสุข 840,700 0.14
7 นางสาวเปรมฤดี  ขันดี 729,100 0.12
8 นายประวิทย์  ลิ้มไพรสันต์ 607,300 0.10
9 นางสาวศราวดี  วิชญาโนทัย 605,000 0.10
10 นายธวัชชัย  ยี่วิจิตตกุล 515,000 0.09
ปิดโหมดสีเทา