ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

                                                                                                      อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

          2562             2561          2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง        (หน่วย : บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.93 3.79 6.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.56         2.58  4.85
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)      0.47 0.01 0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)          3.86         3.52       4.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)             94.49             103.63         89.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)   2.59     2.54     3.10
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 141.12     143.94 117.56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.44 6.17 7.15
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.71 59.13 51.07
วงจรเงินสด (วัน) 178.90 188.44 155.56
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร       (หน่วย : บาท)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 27.91       32.02     31.79
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)   15.02     14.09 16.73
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)          77.62 2.31                 94.72
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)            11.76   10.91       12.99
อ้ตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ร้อยละ)            9.68 7.27       8.35
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน       (หน่วย : บาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)  9.57     7.58       8.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)        1238.91 1,023.36     852.84
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)          0.66 0.55       0.55
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)    0.23 0.26       0.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 457.52 208.38     119.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)          79.20 86.66       68.96
อัตราส่วนอื่นๆ      
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)          1.33 1.28       1.26
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.13       0.09     0.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)          0.10 0.08       0.07
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)          0.50 0.50       0.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)1/          600 600       600
ปิดโหมดสีเทา