เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท จำนวน 30,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565