ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.  บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม* และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยท่านสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ “

*หมายเหตุ หนังสือเชิญประชุมมีเนื้อหาเพิ่มเติมข้อมูลการลงมติของวาระที่ 9