Crane Anti Collision System

Crane Anti Collision Systems คือ ระบบป้องกันการชนกัน ของเครน 2 ตัวขึ้นไปที่ติดตั้งใน Runway (ทางวิ่งเครน) เดียวกัน การออกแบบจะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ
บริษัท ออลล่า จากัด (มหาชน) ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย และทรัพย์สินของลูกค้า

#STAHL
#ALLA