ALLA Accident

Accident คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งองค์กรของเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัย มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏหมาย ในขณะเดียวกันก็มีการให้ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน เพื่อการเป็นองค์กรแห่ง Zero Accident
#ALLA