สร้างความมั่นใจในองค์กร

ALLA ธุรกิจจะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี และสิ่งสำคัญคือ ต้องมีการตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจ เป็นตัวบ่งบอกถึงกระบวนการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ตอบสนองความต้องการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

#ALLA