ธุรกิจจะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี และสิ่งสำคัญคือ ต้องมี

การตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจ เป็นตัวบ่งบอกถึงกระบวนการดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ตอบสนองความต้องการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

#ALLA