เครน

เครน

เครน สามารถแบ่งตามชนิดของโครงสร้างและการใช้งานได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน พื้นที่ และความ ต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยทาง Alla มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์สามารถออกแบบเครนให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยชนิดของเครนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

OverHeadSingSingle

เครนเหนือศรีษะ แบบคานเดี่ยว

เครนประเภทนี้เป็นเครนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วไป ที่ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีน้ำหนักยกไม่มากนัก น้ำหนักยกที่แนะนำอยู่ที่ 1-25ตัน ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-22 เมตร ความสูงในการยกขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย สำหรับระบบการควบคุมทิศทางการยกสามารถเลือกได้ทั้ง ระบบ Double Speed ที่มีจังหวะในการเคลื่อนที่ 2 จังหวะ คือ จังหวะเคลื่อนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน และ ระบบ Inverter คือ ระบบที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการควบคุมทำให้การบังคับทิศทาง เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวล ซึ่งการเลือกในระบบการควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งทาง ออลล่า มีทีมงานที่เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำและออกแบบเครน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
OverHeadSingDouble

เครนเหนือศรีษะ แบบคานคู่

เครนประเภทนี้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ยกตัวเช่น คลังเก็บสินค้าประเภทคอย โรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยน้ำหนักยกที่มาก จึงทำให้ต้องเพิ่มคานในการรับน้ำหนักเป็นแบบคานคู่ น้ำหนักที่เหมาะสมในการยกตั้งแต่ 2 – 250 ตัน ความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 35 เมตร ความสูงในการใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย โดย ALLA จะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครนให้เหมาะกับการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย คำนวณโครงสร้างการใช้งานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก

7 Suspension Crane Single Girder

เครนเหนือศรีษะ แขวนวิ่งใต้ราง

โดยสามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ เครนลักษณะนี้มีความเหมาะสมใช้กับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่ต้องการใช้งานพื้นที่ด้านล่างกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น อาคารโรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ เป็นต้น
Gantry-Single

เครนสนาม ขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว

เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครนสนามขาสูง 2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก น้ำหนักยกตั้งแต่ 1 -25 ตัน จะมีความกว้างใช้งานที่เหมาะสม ตั้งแต่ 6 -22 เมตร โดยทาง ALLA จะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างของเครนให้เหมาะสมกับการใช้งานและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก

Gantry-Double

เครนสนาม ขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่

มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ลักษณะรูปแบบเหมือนกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แต่เป็นแบบคานคู่ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยกน้ำหนักให้ยกของที่หนักได้มากกว่าแบบคานเดี่ยว ที่มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 35 เมตร และมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 2 – 250 ตัน
5 Semi-Gantry Single Girder

เครนสนาม ขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว

มีความเหมาะสมใช้ในพื้นที่โรงงาน โดยจะติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้างตัวอาคารโรงงาน หรือใช้ติดตั้งในร่ม และติดตั้งรางวิ่งที่พื้นด้านล่างของอาคารโรงงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานให้เป็น 2 ระดับได้อีกด้วยโดยทั่วไปจะมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6- 22 เมตร และจะมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 – 25 ตัน

6 Semi-Gantry Double Girder

เครนสนาม ขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่

มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งหรือในร่มภายในตัวอาคารโรงงานมีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนเหนือศรีษะและเครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว กรณีที่ต้องการออกแบบเป็นแบบคานคู่นั้นเพราะผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพภาพในการยกวัตถุและสินค้าที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นพื้นที่ในการใช้งานกว้างขึ้น มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 35 เมตร และมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 2 – 250 ตัน
9 Pillar Jib Crane

เครนตั้งเสายืน แขนหมุน

มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งหรือในร่มภายในตัวอาคารโรงงานมีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนเหนือศรีษะและเครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว กรณีที่ต้องการออกแบบเป็นแบบคานคู่นั้นเพราะผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพภาพในการยกวัตถุและสินค้าที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นพื้นที่ในการใช้งานกว้างขึ้น มีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 – 35 เมตร และมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 2 – 250 ตัน
10 Wall Mounted Jib Crane

เครนติดผนังยืน แขนหมุน

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น แต่ข้อจำกัด คือ องศาการหมุนของแขน ขึ้นอยู่กับกำแพงของหน้างานทางลูกค้า
11 Wall Crane

เครนติดผนังยืน แขนยก

มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างผนังตัวอาคารโรงงาน เครนติดผนังยื่นแขนยกนั้น มีชุดขาเครน 3 ขา 6 ล้อ วิ่งอยู่บนราง 2 ชั้น โดยชุดขาเครนทั้งหมดติดตั้งไว้ที่รางวิ่งทั้ง 2ชั้นติดตั้งกับเสาข้างผนังโรงงาน และชุดคานเครนยื่นตัวออกมาอิสระเพื่อยกวัตถุหรือสินค้า ซึ่งการใช้งานยกวัตถุตลอดแนวด้านข้างของตัวอาคาร เช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงด้านเดียว แต่มีความสะดวกมากกว่า
12 Monorail

เครนรางเดียว

รอกติดตั้งและเคลื่อนที่ตามรางเดี่ยวที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ตัวรางจะเป็นรางเดี่ยวสามารถออกแบบให้เป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพื้นที่การทำงานก็ได้ ตัวรอกสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังหรือวิ่งเข้าโค้งก็ได้ ใช้สำหรับงานยกน้ำหนักประมาณ 0.5 ตัน-10 ตัน ด้วยการออกแบบลักษณะดังนี้ จึงทำงานได้แค่สี่ทิศทางคือ เดินหน้า-ถอยหลัง-เลื่อนขึ้นและลงตามแนวดิ่ง

ขอใบเสนอราคา

    การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุลคล:
    ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์

    Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.