ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี นายวีระชัย งามวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการ และ นายองอาจ ปัณฑุยาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ณ ห้องราชเทวี2 ชั้น3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

ปิดโหมดสีเทา