บุคลากร

คณะกรรมการ บริษัท

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 • อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
 • อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
 • อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
 • อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy   รุ่น 4/2009

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัท ออดิทวัน จำกัด
 • 2548 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558      ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ม.ค. 2559 ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ  บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด
 • 2546 – ม.ค. 2559 ดำรงตำแหน่ง เจ้าของ / กรรมการบริหาร   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2546 ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และหัวหน้คณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • 2528 – 2542 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี    บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฏหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2558 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2544 – 2558  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2533 – 2544  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2523 – 2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2530 – 2533    ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
 • 2527 – 2530    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท EEC จำกัด
 • 2525 – 2527    ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  บริษัท ปาร์คนายเลิศ จำกัด
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • YWCA Secretarial School Diploma
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ออลล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ)
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2550  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและบริหาร  บริษัท ค็อกนีสไทย จำกัด
 • 2538 – 2542  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536 – 2538  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคปโทรนิคไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 – 2536  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท แคร์เลียไทยแลนด์ จำกัด
 • 2523 – 2528 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน  บริษัท ซีพีซี ไทยแลนด์ จำกัด
นายผไท บุญมาก

นายผไท บุญมาก

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด
 • 2547 – 2549  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
 • 2544 – 2547  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการอาวุโส  บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2543 – 2544  ดำรงตำแหน่ง Field  System commissioning engineer บริษัท เอเชีย แบดเจอร์, อิงค์ (ประเทศไทย)
 • 2534 – 2543  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท เอบีบี จำกัด
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2540- ปัจจุปัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท International Business, มหาวิทยาลัย Newcastle, ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ย.2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2556     ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการตรวจสอบ
นายผไท บุญมาก

นายผไท บุญมาก

กรรมการตรวจสอบ
คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณองอาจ ปัณฑุยากร

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
นายประชา พัฒนวิทยกุล

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหาร
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริหาร
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประชา พัฒนวิทยกุล

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไวยากรณ์ สีหะเนิน

นายไวยากรณ์ สีหะเนิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
คุณชุมพล จันทร์เจริญ

คุณชุมพล จันทร์เจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
คุณประชา พัฒนวิทยกุล

คุณประชา พัฒนวิทยกุล

ผู้จัดการทั่วไป
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.