บุคลากร

คณะกรรมการ บริษัท

นายวินิจ ศิลามงคล

นายวินิจ ศิลามงคล

ประธานกรรมการบริษัท,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 • ปริญญาโท  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564–ปัจจุบัน  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 • 2563-ปัจจุบัน   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 • 2563-ปัจจุบัน   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการ
 • 2561-ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
 • 2559-ปํจจุบัน   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2546 – 2562    กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ประเทศไทย   กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฏหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2558 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2544 – 2558  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2533 – 2544  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2523 – 2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2530 – 2533    ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
 • 2527 – 2530    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท EEC จำกัด
 • 2525 – 2527    ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  บริษัท ปาร์คนายเลิศ จำกัด
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • YWCA Secretarial School Diploma
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ออลล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ)
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริษัท,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2550  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและบริหาร  บริษัท ค็อกนีสไทย จำกัด
 • 2538 – 2542  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536 – 2538  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคปโทรนิคไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 – 2536  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท แคร์เลียไทยแลนด์ จำกัด
 • 2523 – 2528 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน  บริษัท ซีพีซี ไทยแลนด์ จำกัด
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • Advance Management Program, 2010, Harvard Business School, U.S.A.
 •  Master of Business Administration, 1987, Boston University, U.S.A.
 •  Bachelor of Arts in Marketing, 1983, Chulalongkorn University, Thailand.
 •  อบรม Director Accreditation Program (DAP) 89/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • กันยายน 2563 – ปัจจุบัน     Secretary General The Federation of Thai Industries
 •  มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน     Chairman of Thailand-Latin America Business Council
 • พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน     Public Private Liaison Director Siam Cement Public Company Limited
 • พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน     Alternate Member APEC Business Advisory Council
 • เมษายน 2560 – ตุลาคม 2561    Vice President SCG Vietnam Co., Ltd.
 • พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2560    Corporate Marketing Director, SCG Packaging PLC
  Managing Director, Invenique Co., Ltd.
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2540- ปัจจุปัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชี,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท International Business, มหาวิทยาลัย Newcastle, ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ย.2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน)
 • 2556     ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

นายวินิจ ศิลามงคล

นายวินิจ ศิลามงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการตรวจสอบ
คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณองอาจ ปัณฑุยากร

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
นายประชา พัฒนวิทยกุล

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหาร
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริหาร
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประชา พัฒนวิทยกุล

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไวยากรณ์ สีหะเนิน

นายไวยากรณ์ สีหะเนิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
คุณชุมพล จันทร์เจริญ

คุณชุมพล จันทร์เจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
คุณประชา พัฒนวิทยกุล

คุณประชา พัฒนวิทยกุล

ผู้จัดการทั่วไป
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.