บุคลากร

คณะกรรมการ บริษัท

นายวินิจ ศิลามงคล

นายวินิจ ศิลามงคล

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564
 • หลักสูตรด้านธุรกิจต่างๆด้านการบริหารงาน และการพัฒนาผู้บริหารภายใต้โปรแกรมของKPMG / Arthur Andersen
 • หลักสูตร Kellogg Graduate School of Management ภายใต้โปรแกรมร่วมกับ SASIN-Kellogg
 • หลักสูตร Facilitator for KPMG AC Forum, organized by AC Institute of KPMG in Thailand ie. Risk Management and Compliance, Fraud risks challenges, IT Controls and Governance, Journey to the developments of Good Governance

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน

 • 2564 – ปัจจุบัน ประรานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในอดีต

 • 2564 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น
ปัจจุบัน

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (2565-2570)
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาการร่วมทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประสบการณ์ในอดีต

 • 2558-2562 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็มเจ ในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท/องค์กรอื่น
 • 2565 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2558 – ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2548 – ปัจจุบัน  อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2542 – 2563   คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่u 110/2557
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่u 28/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Business Planning and Execution w.ศ. 2565

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น

 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • YWCA Secretarial School Diploma
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557
 • หลักสูตร Business Planning and Execution w.ศ. 2565

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น

 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 • 2565-ปัจจุบันประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2565-ปัจจุบันกรรมการ สมาคมพลังงานทดแทนไทย (RE100) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2565-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2564-ปัจจุบันกรรมการ สถาบันการจัดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2563-ปัจจุบันที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน)
 • 2563-ปัจจุบันกรรมการ สถาบันพลังงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2563-ปัจจุบันรองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2562-ปัจจุบันBoard of Commissioners PT. Siam Maspion Terminal ประเทศอินโดนีเซีย
 • 2562-ปัจจุบันกรรมการ สมาคมเพื่อนชุมชน
 • 2562-ปัจจุบันที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก
 • 2560-ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2555-ปัจจุบันกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 • 2564 กรรมการ แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตแห่งประเทศไทย
 • 2562 – 2563 คณะกรรมการประสานงานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
 • 2560 – 2563ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2560 – 2562ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • 2558 – 2563กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
 • 2557 – 2563กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2563รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท Master of Business Administration สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2554
 • หลักสูตร Advance Management Program สาขาบริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
 • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราซูปถัมภ์ (สวปอ.มส.SML) w.ศ. 2563
 • หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ .ศ. 2565
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 28/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 31/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน Advisor to Vice President – Corporate Administration บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท/องค์กรอื่น
ปัจจุบัน

 • 2565 – ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจภูมิภาคไทย-ลาตินอเมริกา
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-ชิลี
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้แทนสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) ประเทศไทย

ประสบการณ์ในอดีต

 • 2563 – 2565 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2563 – 2565 ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคไทย-ลาตินอเมริกา
 • 2562 – 2565 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • 2562 – 2563 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
 • 2561 – 2564 Director of Public & Private Liaison Office บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2563 รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการประจำประเทศเวียดนาม บริษัท SCG Vietnam จำกัด
นายชุมพล จันทร์เจริญ

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่u 160/2562
 • หลักสูตร Business Planning and Execution w.ศ. 2565

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท, รักษาการเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2561
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 27/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Business Planning and Execution w.ศ. 2565

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

นายวินิจ ศิลามงคล

นายวินิจ ศิลามงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คุณองอาจ ปัณฑุยากร

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานกรรมการบริหาร
นางวัลลยา ปัณฑุยากร

นางวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
คุณชุมพล จันทร์เจริญ

คุณชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริหาร
นายประชา พัฒนวิทยกุล

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหาร
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร
นายองอาจ ปัณฑุยากร

นายองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
คุณชุมพล จันทร์เจริญ

คุณชุมพล จันทร์เจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
คุณประชา พัฒนวิทยกุล

คุณประชา พัฒนวิทยกุล

ผู้จัดการทั่วไป
คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

คุณชลัมพร ปัณฑุยากร

ผู้จัดการทั่วไป

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.