เอกสารเผยแพร่

หนังสือรับรอง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับบริษัท

แบบ 56-1 One Report

รายงานประจำปี

2563

รายงานประจำปี 2563

2562

รายงานประจำปี 2562

2561

รายงานประจำปี 2561

2560

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี

2559

รายงานประจำปี 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.