เอกสารเผยแพร่

หนังสือรับรอง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับบริษัท

แบบ 56-1 One Report

1711082903421

56-1 ONE REPORT ปี 2566

230323---TH-Alla-56-1-Report-2022_Final-25MB_compressed-1

56-1 ONE REPORT ปี 2565

รายการข้อมูลประจำปี s2564

56-1 ONE REPORT ปี 2564

รายงานประจำปี

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2563

เอกสารเผยแพร่ 2562

รายงานประจำปี 2562

เอกสารเผยแพร่ 2561

รายงานประจำปี 2561

เอกสารเผยแพร่ 2560

รายงานประจำปี 2560

เอกสารเผยแพร่ 2559

รายงานประจำปี 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.