ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 08 พ.ย. 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000.00 บาท
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. 600,000,000.00 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 600,000,000.00 หุ้น

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.