คำอธิบายและการวิเคราะห์ของผู้บริหาร

ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1

ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1

ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1

ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1

ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2

ปิดโหมดสีเทา