คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / บัญชี,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด
 • 2542 – 2550  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและบริหาร  บริษัท ค็อกนีสไทย จำกัด
 • 2538 – 2542  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536 – 2538  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เคปโทรนิคไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 – 2536  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท แคร์เลียไทยแลนด์ จำกัด
 • 2523 – 2528 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน  บริษัท ซีพีซี ไทยแลนด์ จำกัด

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2530 – 2533    ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
 • 2527 – 2530    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ  บริษัท EEC จำกัด
 • 2525 – 2527    ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  บริษัท ปาร์คนายเลิศ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฏหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2558 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2544 – 2558  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2533 – 2544  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2523 – 2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิดโหมดสีเทา