คณะกรรมการบริหาร

คุณองอาจ ปัณฑุยากร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

คุณวัลลยา ปัณฑุยากร

กรรมการบริหาร

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • YWCA Secretarial School Diploma
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2535 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
 • 2533 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
 • 2536 – ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ออลล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ)

นายประชา พัฒนวิทยกุล

กรรมการบริหาร

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2550 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเครื่องกล   บริษัท  อิตาเลี่ยนไทย  ดีเวล๊อบเมนต์  จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานอาวุโส   บริษัท ออลล่า  จำกัด (มหาชน)

นายชุมพล จันทร์เจริญ

กรรมการบริหาร

รายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2540 – ปัจจุบัน     กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ปิดโหมดสีเทา