ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส1 (F45-3) (แก้ไข)
11 พ.ค. 2560 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
11 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21 เม.ย. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
21 เม.ย. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
24 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 ก.พ. 2560 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล
22 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
30 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
29 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
07 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
07 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
07 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
07 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
07 พ.ย. 2559 งบการเงินรายปี 2558
07 พ.ย. 2559 นโยบายการนำส่งงบการเงิน
07 พ.ย. 2559 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ALLA เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ปิดโหมดสีเทา