การประชุมผู้ถือหุ้น

2564

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2562

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจราณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจรณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดโหมดสีเทา