ร่วมงานกับเรา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 25 ปี เป็นผู้ออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าชั้นนำประกอบด้วย รอก/เครน ประตูอุตสาหกรรม สะพานยกระดับ ม่านพลาสติก เพื่องานอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริการต่างๆ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีตำแหน่งงานว่างดังนี้

ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบ/ควบคุมการการบริการ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเครน
 • ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่าย ให้ทำงานตามกำหนดหน้าที่ ด้วยความขยันขันแข็ง และเรียบร้อย ภายใต้ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบ ขององค์กร ที่กำหนดไว้
 • สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการโดยต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อการใช้งานทั้งกรณีเร่งด่วน หรือตามกำหนดเวลาให้แก่ลูกค้า
 • ขอซื้อ/จัดจ้าง ติดตามประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ พร้อมตรวจรับวัสดุ, อะไหล่, อุปกรณ์ หรืองานจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี  ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ด้านด้านไฟฟ้า ( PLC ) เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิต,งานบริการ/ติดตั้งเครื่องจักรมา 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีใบกว. เครื่องกล
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ ก.ว.)/ค่าตำแหน่ง
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • ค่าอาหาร

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์การนำเสนอราคา เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในข้อดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย
 • ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษัท ต้องได้รับการชำระเงินจากงานดังกล่าวที่ได้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวส. –  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีทักษะในการสื่อสารที่ดี , มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • มีค่าคอมมิสชั่นสูง

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์การนำเสนอราคา เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในข้อดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย
 • ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษัท ต้องได้รับการชำระเงินจากงานดังกล่าวที่ได้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวส. –  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีทักษะในการสื่อสารที่ดี , มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • มีค่าคอมมิสชั่นสูง

จำนวน หลายตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสภาพและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในช่วงรับประกัน และสัญญาการบริการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ สำหรับผลิตภัณฑ์ เครน / ประตู

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวช. – ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความขยันอดทน
 • ทำงานบนที่สูงได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา / ประจำสาขาบ่อวิน
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทำงานบนที่สูง

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบและติดตั้งเครน ด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการ
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และบันทึกข้อมูลวิธีการประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการในจุดที่มีความสำคัญ และน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวช. – ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความขยันอดทน
 • ทำงานบนที่สูงได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเชื่อมงานได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทำงานบนที่สูง

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบเสนอราคา, ใบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง, ใบเบิกอะไหล่ และ ใบสั่งขาย พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการเสนองานแก่ลูกค้าได้
 • ติดตามและจัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานต่าง ๆ พร้อมส่งต่อ รายละเอียดงานไปยังฝ่ายบริการเครน เพื่อเข้าบริการให้แก่ลูกค้า
 • แจกแจงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้บังคับบัญชา สำหรับชุดงานที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า ส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามระบบงาน
 • ควบคุมและจัดทำสัญญาบริการ ตลอดจน การส่งรับรู้รายได้ทุกสัปดาห์ สำหรับงานสัญญาบริการ ให้ทางผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายบัญชีได้รับทรบ
 • ตรวจสอบงานสัญญาบริการ ที่บริการเรียบร้อยในแต่ละครั้ง ส่งเรื่องเรียกเก็บเงินไปยังฝ่ายบัญชี
 • เตรียมข้อมูลราคางานสัญญาบริการของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลการนำเสนอราคาสัญญาบริการในปีถัดไปให้ทาง พนง.ขาย
 • จัดเตรียมเอกสาร สำหรับงานที่ไม่สามารถเรียกเงินลูกค้าได้ เข้าสู่กระบวนการปิดเบอร์งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งให้ทางผู้บริหารอนุมัติ
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ
 • ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุ 24 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกาน งานเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าอาหาร

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์การนำเสนอราคา เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในข้อดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย
 • ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษัท ต้องได้รับการชำระเงินจากงานดังกล่าวที่ได้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 – 40 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวส. –  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • ค่าคอมมิสชั่น

จำนวน 6 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เชื่อม/ประกอบ งานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยันอดทน, ทำงานบนที่สูงได้, ทำงานล่วงเวลาได้, สามารถเชื่อม/ประกอบงานได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี/เงินปรับประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

จำนวน 6 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เตรียมพื้นผิวชิ้นงาน /ตกแต่งผิวชิ้นงาน /พ่นสี และทาสีโครงสร้างเหล็ก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยันอดทน, ทำงานบนที่สูงได้, ทำงานล่วงเวลาได้, สามารถเชื่อม/ประกอบงานได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี/เงินปรับประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจติดตามงานเชื่อมและสี ของเครนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ตรวจงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกำหนด
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต)
 • วางแผนการจัดการงาน
 •  ถอดแบบเพื่อถ่ายทอดงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต) ให้เข้าใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานบนที่สูงได้, ทำงานล่วงเวลาได้, ต้องมีประสบการณ์ QA งานเชื่อม / งานสี มา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี/เงินปรับประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเอกสารแนบที่จำเป็น ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เช่น Scope writing Diagram , Circuit Diagram
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ทำงานตามแผนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ควบคุมและบันทึกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ฝ่าย ต้องใช้ในการกรอกรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO ที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขอการรับรอง
 • จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับระดับ ปวช. – ปวส.  สาขาไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานบนที่สูงได้, ทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ (บางโอกาส)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี/เงินปรับประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
ปิดโหมดสีเทา