ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

                                                                                                      งบการเงินรวม

          2559             2558             2557
งบแสดงฐานะทางการเงิน        (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน           690,546,424           453,268,650         648,577,960
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           209,495,045           192,098,721         183,647,368
สินทรัพย์รวม       900,041,469         645,367,371        832,225,328
หนี้สินหมุนเวียน           127,006,662           234,773,573         429,149,881
หนี้สินไม่หมุนเวียน             44,690,400             65,746,567           37,991,576
หนี้สินรวม       171,697,062         300,520,140        467,141,457
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม       728,344,407         344,847,231        365,083,871

 

งบกำไรขาดทุน       (หน่วย : บาท)
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง           599,709,508           870,273,286      1,065,109,326
รายได้รวม           607,464,100           866,238,035      1,075,036,899
กำไรขั้นต้น           185,920,700           250,419,005         313,419,571
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี             77,501,339           129,456,273         220,108,572
กำไรสุทธิ             59,010,651           100,619,914         173,003,104
งบกระแสเงินสด       (หน่วย : บาท)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน             55,516,127           116,155,279         184,821,157
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน         (238,645,220)           (18,591,232)       (197,421,362)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน           259,737,636         (173,752,221)          (38,185,346)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ         76,608,543          (76,188,174)       (50,785,551)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)                          5.44                          1.93                        1.51
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                          4.17                          0.97                        0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                          0.31                          0.35                        0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)                          4.49                          6.74                        8.30
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                       81.33                       54.17                      44.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)                          2.38                          2.37                        1.86
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)                     153.14                     154.10                   196.05
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)                          6.02                          9.09                        8.53
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)                       60.65                       40.15                      42.77
วงจรเงินสด (วัน)                     173.81                     168.13                   197.28
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)                       31.00                       28.77                      29.43
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)                       12.92                       14.88                      20.67
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)                       71.63                       89.73                      83.97
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                          9.71                       11.62                      16.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)                       11.00                       28.35                      51.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)                       10.03                       17.52                      23.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)                     356.15                     529.97                   730.53
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                          0.79                          1.17                        1.16
อัตราส่วนวิเคระห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                          0.24                          0.87                        1.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกบี้ย (เท่า)                       16.61                       40.72                      67.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)                       50.84                       80.50                      68.21
อัตราส่วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)                          1.21                          0.77                        0.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                          0.10                          0.22                        0.38
เงินปันผลต่อหุ้น  (บาทต่อหุ้น)                          0.05                          0.18                        0.26
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)1/                          0.50                          0.50                        0.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)          6001/                     4501/                       4501/

หมายเหตุ: 1/ ปรับมูลค่าที่ตราไว้ในแต่ละปีเป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้หุ้นจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนจากเดิมจำนวน 2.25 ล้านหุ้น เป็น 450 ล้านหุ้น

ปิดโหมดสีเทา